Khai Mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của Trường Mầm non Vũ Hòa.