Chuyên đề: Phối kết hợp gia đình, nhà trường , cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ