Các hình ảnh về công tác cải tạo môi trường trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch