KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG KHỐI 5 TUỔI

Năm học 2017   - 2018 – Trường mầm non Vũ Hòa

(Thời gian thực hiện từ ngày 28/8/2017 -> 19/5/2018)

                    1. Chủ đề : Trường mầm non( TGTH từ ngày 28/08/2017 -> ngày 16/09/2017)                                  - 2 Tuần

                 2.  Chủ đề : Bản thân( TGTH từ ngày 18/09/2017 -> ngày 14/10/2017)                                                - 4 Tuần

                 3.  Chủ đề : Gia đình( TGTH từ ngày 16/10/2017 -> ngày 11/11/2017)                                                 – 4 Tuần

                 4.  Chủ đề : Nghề nghiệp( TGTH từ ngày 13/11/2017 -> ngày 09/12/2017)                                          - 4 Tuần

                 5. Chủ đề : Thế giới động vật( TGTH từ ngày 11/12/2017 -> ngày 06/01/2017)                                   - 4Tuần

                6. Chủ đề : Thế giới thực vật( TGTH từ ngày 08/01/2018 -> ngày 03/02/2018)                                     – 4 Tuần

                7. Chủ đề : Phương tiện giao thông ( TGTH từ ngày 05/02/2018 -> ngày 17/03/2018)                         - 6 Tuần

                                   ( Nghỉ soạn tết từ ngày 12/02/2018   -> ngày 24/02/2018)

                8. Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ( TGTH từ ngày 19/03/2018 -> ngày 14/04/2018)                              – 4 Tuần

                9. Chủ đề : Quê hương – Đất nước – Bác Hồ ( TGTH từ ngày 16/04/2018 -> ngày 05/05/2018)        – 3 Tuần

               10. Chủ đề : Trường Tiểu học (TGTH từ ngày 07/05/2018 -> ngày 19/05/2018)                                   – 2 Tuần