KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG KHỐI 3 TUỔI

Năm học 2017   - 2018 – Trường mầm non Vũ Hòa

(Thời gian thực hiện từ ngày 28/8/2017 -> 19/5/2018)

                1. Chủ đề : Trường mầm non( TGTH từ ngày 28/08/2017 -> ngày 23/09/2017                              - 3 Tuần

                2.  Chủ đề : Bản thân( TGTH từ ngày 25/09/2017 -> ngày 21/10/2017)                                           - 4 Tuần

                3.  Chủ đề : Gia đình ( TGTH từ ngày 23/10/2017 -> ngày 18/11/2017)                                         - 4 Tuần

                4.  Chủ đề : Nghề nghiệp( TGTH từ ngày 20/11/2017 -> ngày 16/12/2017)                                    – 4 Tuần

                5. Chủ đề : Thế giới động vật( TGTH từ ngày 18/12/2017 -> ngày 13/01/2018)                             - 4Tuần

                6. Chủ đề : Thế giới thực vật ( TGTH từ ngày 15/01/2018 -> ngày 10/02/2018)                             – 4 Tuần             

                                      ( Nghỉ soạn tết từ ngày 12/2/2018-> ngày 24/02/2018)

               7. Chủ đề : Phương tiện và luật lệ giao thông ( TGTH từ ngày 26/02/2018 -> ngày 24/03/2018)  – 4 Tuần

                8. Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên? ( TGTH từ ngày 26/03/2018 -> ngày 21/04/2018)                      – 4 Tuần

                9. Chủ đề : Quê hương – Đất nước – Bác Hồ - Tết thiếu nhi 1-6

                                                                                           ( TGTH từ ngày 23/04/2018 -> ngày 19/05/2018)     – 4 Tuần