Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1964

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: P.Hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: P.Hiệu trưởng- Chi ủy viên

 

                         

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 14/04/1975

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ: CTCĐ - Đảng viên

Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Nga

Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/1975

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: KT 5 tuổi- Đảng viên

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm

Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1980

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: KT 4 tuổi- Đảng viên

Đ/c: Nguyễn Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: KT 3 tuổi- Đảng viên

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Lương

Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: KT Nhà trẻ - Đảng viên

Đ/c: Vũ Thị Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1982

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Đảng viên

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1983

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ:  Đảng viên

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1978

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Đảng viên

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1980

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Đảng viên

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hiên

Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1965

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Đảng viên

Đ/c: Nguyễn Thị Vân

Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1982

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Đảng viên

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Yên

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1968

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Đảng viên