Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Hiệu trưởng- Chủ tịch hội đồng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Đ/c: Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Thư ký hội đồng

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Ủy viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ: Ủy viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Đ/c: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Ủy viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Lương

Chức vụ: Ủy viên

Trình độ chuyên môn: Đại học