- Đồng chí: Đặng Thị Bích 

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1983

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Chức vụ: Kế toán trưởng