Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 15/5/1964

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý: Giấy chứng nhận

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung

 

Đ/c Nguyễn Thị  Hà

Ngày sinh: 20/12/1974

Chức vụ: Phó hiệu trưởng 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý: Giấy chứng nhận

Nhiệm vụ phân công: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

Đ/c Nguyễn Thị  Nguyệt

Ngày sinh: 12/8/1974

Chức vụ: Phó hiệu trưởng 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý: Giấy chứng nhận

Nhiệm vụ phân công: Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng